loader

Tính năng Tiền bạc giúp chúng ta nắm bắt dòng tiền nhanh chóng, rõ ràng.
Ở menu Tiền bạc, nếu là chủ cửa hàng sẽ thấy được 4 tab: Tổng quan, Thu, Chi, Sổ quỹ.

Màn hình Tổng quan sẽ hiển thị các thông tin cho phép chủ cửa hàng nắm bắt dòng tiền nhanh chóng, rõ ràng theo sổ (Tiền mặt hay tài khoản) cũng như theo hạng mục (mua hàng, bán hàng, trả hàng, chi phí).

Chọn Cửa hàngThời gian để xem tổng quan tiền bạc, trong đó:

Tổng thu: là tổng lượng tiền phát sinh trong quá trình thu bán hàng, thu xuất trả, thu góp vốn, thu tạm ứng, thu hoàn ứng, thu nợ COD và thu khác. Tổng thu = Tổng tiền (màn hình thu).

Tổng chi: là tổng lượng tiền phát sinh trong quá trình chi mua hàng, chi trả hàng, chi phí, chi rút vốn, chi đầu kỳ, chi tạm ứng, chi hoàn ứng, cước phí và chi khác. Tổng chi = Tồng tiền (màn hình chi).

Đầu kỳ: là lượng tiền tồn lại trước ngày bắt đầu tính số.

Tồn quỹ = Đầu kỳ + Tổng thu – Tổng chi.

Dòng tiền theo sổ:

   • Tiền mặt: Đầu kỳ + Thu – Chi.
    • Đầu kỳ: Lượng tiền mặt tồn lại trước ngày bắt đầu tính số.
    • Thu: Tổng lượng tiền mặt phát sinh trong quá trình thu bán hàng, thu xuất trả, thu góp vốn, thu tạm ứng, thu hoàn ứng, thu nợ COD và thu khác.
    • Chi: Tổng lượng tiền mặt phát sinh trong quá trình chi mua hàng, chi trả hàng, chi phí, chi rút vốn, chi đầu kỳ, chi tạm ứng, chi hoàn ứng, cước phí và chi khác.
   • Tài khoản: Đầu kỳ + Thu – Chi.
    • Đầu kỳ: Bao gồm tiền chuyển khoản và thanh toán thẻ tồn lại trước ngày bắt đầu tính số.
    • Thu: Bao gồm tổng lượng tiền chuyển khoản và thanh toán thẻ phát sinh trong quá trình thu bán hàng, thu xuất trả, thu góp vốn, thu tạm ứng, thu hoàn ứng, thu nợ COD và thu khác.
    • Chi: Bao gồm tổng lượng tiền chuyển khoản và thanh toán thẻ phát sinh trong quá trình chi mua hàng, chi trả hàng, chi phí, chi rút vốn, chi đầu kỳ, chi tạm ứng, chi hoàn ứng, cước phí và chi khác.

Dòng tiền theo danh mục:

   • Thu:
    • Bán hàng: tổng lượng tiền thu từ việc bán hàng.
    • Xuất trả hàng NCC: tổng lượng tiền thu từ việc xuất trả hàng cho nhà cung cấp.
    • Góp vốn: tổng lượng tiền thu từ việc góp vốn (tài chính).
    • Khác: tổng lượng tiền thu từ các khoản khác.
   • Chi
    • Mua hàng: tổng lượng tiền chi mua hàng.
    • Khách trả hàng: tổng lượng tiền chi khách trả hàng.
    • Chi phí: tổng lượng tiền về chi phí (điện nước, mặt bằng,…).
    • Rút vốn: tổng lượng tiền chi rút vốn (tài chính).
    • Khác: tổng lượng tiền chi cho các khoản khác.

Phải thu/Phải trả:

   • Khoản phải thu: Lượng tiền cần thu cho những đơn hàng và khách hàng còn nợ. Để xem cụ thể, click vào số tiền phải thu sẽ hiển thị giao diện các đơn hàng còn nợ.
   • Khoản phải trả: Lượng tiền phải trả cho các nhà cung cấp. Tương tự, click vào số tiền phải trả để hiển thị các phiếu thu còn nợ.

Bài viết tương tự

[Suno.vn] In mã vạch

In mã vạch cho hàng hóa là cách thức giúp bán hàng nhanh hơn Để thực hiện in mã vạch, có 3 cách thức thực hiện. Đầu tiên, vào Quản Lý -> Hàng Hóa Cách 1: Chọn các hàng hóa cần in mã vạch, chọn thao tác In tem mã vạch Cách 2: Nhấn chọn […]

[Suno.vn] Hướng dẫn đăng ký phần mềm quản lý bán hàng Suno.vn

Bước 1: Truy cập vào trang đăng ký tài khoản Suno. Để đăng ký sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Suno.vn, có rất nhiều cách, đơn giản nhất là truy cập vào Link đăng ký để đến trang đăng ký tài khoản Suno:   Hoặc truy cập vào trang chủ Suno tại địa […]

[Suno.vn] Tạo mới đơn vị vận chuyển

Để tạo mới Đơn vị vận chuyển, ở màn hình Khách hàng – ĐV vận chuyển chọn + ĐV Vận Chuyển để hiển thị pop-up tạo mới đơn vị vận chuyển: Có 2 loại đơn vị vận chuyển: ĐVVC thường và ĐVVC tích hợp. ĐVVC thường: Tại giao diện tạo ĐV vận chuyển, chọn ĐVVC […]

Bài viết liên quan

Top 10 Helpful Hints In Getting Payday Loans

If you don’t have USA citizenship, they are eligible for these credits. These simple sacrifices could seriously help manage your payday financial loan. In case of usual lenders, you are know about everything. Payday loans are good source of funds especially in times of crisis or you need to purchase an urgent item. It is […]

Multi-service Defi Platform In Your Pocket

if you’re looking for a secure and safe decentralized wallet. A variety emerges by This wallet of security features, including multi-step verification and two-factor authentication. Additionally, its backup recovery phrase means that users can recover their funds in case of a mistake or loss. With the Crypto.com wallet, users get access to a variety of […]

Selecting the best Board Webpages Software

Choosing the right aboard portal application for your organization is a essential decision that should be created with thorough attention. Before picking out a vendor, you’ll need to determine which features are most significant to your company. First and foremost, a board webpage should provide secure entry to corporate data. It should apply strict reliability […]