loader

Bán hàng bán hàng giúp Nhà bán hàng thực hiện các chiến lược kinh doanh hiệu quả bằng việc phân tích, so sánh lượng đơn hàng bán theo thời gian, kênh bán hàng…

Để xem báo cáo bán hàng, Nhà bán hàng vào trang Haravan Báo cáo > chọn thẻ Báo cáo bán hàng.

blank

Tại đây, Nhà bán hàng lựa chọn loại báo cáo bán hàng cần xem:

 • Dòng tiền bán hàng – Tất cả cửa hàng
 • Sản phẩm
 • Kênh bán hàng Online
 • Kênh bán hàng POS
 • Kênh bán hàng Facebook
 • Nhân viên bán hàng
 • Chi nhánh bán hàng
 • Traffic Source
 • Bán theo vùng
 • Khách hàng

Nhấp chọn vào tên loại báo cáo hay Xem báo cáo để xem được loại báo cáo tương ứng.

Để hiểu hơn về các giá trị trong báo cáo bán hàng, xem chi tiết tại bài viết Các giá trị trong Báo cáo Dòng tiền.

1. Dòng tiền bán hàng – Tất cả cửa hàng

Một báo cáo Dòng tiền bán hàng – Tất cả cửa hàng theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm:

 • Thống kê:
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
 • Hiển thị:
  • Ngày
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc:
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy

Báo cáo Dòng tiền bán hàng – Tất cả cửa hàng thích hợp khi Nhà bán hàng cần xem lại số lượng doanh thu cho tất cả cửa hàng. Đây là báo cáo được đánh giá là có tính tổng hợp cao nhất.

2. Sản phẩm

Một báo cáo Sản phẩm theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm:

 • Thống kê:
  • Số sản phẩm
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
 • Hiển thị:
  • Sản phẩm
  • Phiên bản
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc:
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy

Nhà bán hàng chọn xem báo cáo Sản phẩm khi cần một bản tổng hợp số sản phẩm đã được giao dịch. Từ đó, có được góc nhìn về sản phẩm/phiên bản bán chạy. Điều này cũng hỗ trợ Nhà bán hàng trong việc quản lý tồn kho.

3. Kênh bán hàng Online

Kênh bán hàng Online là các đơn hàng đến từ các kênh trực tuyến như website, mạng xã hội (Facebook, Zalo,…), sàn thương mại điện tử (lazada, shopee,…),…

Báo cáo Kênh bán hàng Online thống kê dòng tiền thu được từ kênh bán hàng này.

Một báo cáo Kênh bán hàng Online theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm:blank

 • Thống kê:
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
 • Hiển thị:
  • Kênh bán hàng
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc:
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy
  • Kênh bán hàng không là pos

4. Kênh bán hàng POS 

Một báo cáo Kênh bán hàng POS  theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm: blank

 • Thống kê:
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
 • Hiển thị:
  • Chi nhánh
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc:
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy

Báo cáo Kênh bán hàng POS thể hiện thống kê về dòng tiền cho các đơn hàng phát sinh từ kênh POS.

5. Kênh bán hàng Facebook

Báo cáo Kênh bán hàng Facebook có thể được xem như môt báo cáo tách nhỏ từ báo cáo Kênh bán hàng Online, giúp Nhà bán hàng nhìn nhận được rõ ràng thông số chỉ từ kênh Facebook.

Một báo cáo Kênh bán hàng Facebook theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm: blank

 • Thống kê:
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
  • Hoàn trả
 • Hiển thị:
  • Ngày
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc:
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy
  • Kênh bán hàng là fb

6. Nhân viên bán hàng

Một báo cáo Nhân viên bán hàng theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm:

blank

 • Thống kê:
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
  • Hoàn trả
 • Hiển thị:
  • Nhân viên thanh toán
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc:
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy

Báo cáo Nhân viên bán hàng giúp Nhà bán hàng đánh giá hiệu suất bán hàng của nhân viên.

7. Chi nhánh bán hàng

Một báo cáo Chi nhánh bán hàng theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm:

blank

 • Thống kê:
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
  • Hoàn trả
 • Hiển thị:
  • Chi nhánh
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc:
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy

Từ báo cáo Chi nhánh bán hàng, Nhà bán hàng xem được hiệu suất bán hàng theo chi nhánh.

8. Traffic Source

Một báo cáo Traffic Source  theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm:

blank

 • Thống kê:
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
  • Hoàn trả
 • Hiển thị:
  • Nguồn lưu lượng (traffic)
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc:
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy

Báo cáo Traffic Source  được dùng để đo lương doanh thu theo các nguồn lưu lượng.

9. Bán theo vùng

Một báo cáo Bán theo vùng theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm:

blank

 • Thống kê:
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
 • Hiển thị:
  • Tỉnh thành thanh toán
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc:
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy

Báo cáo Bán theo vùng chia các dữ liệu thống kê về doanh thu theo các tỉnh thành thực hiện thanh toán. Từ báo cáo Nhà bán hàng biết được tình hình kinh doanh của từng khu vực địa lý.

10. Khách hàng

Một báo cáo Khách hàng theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm:

 blank

 • Thống kê:
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
  • Hoàn trả
 • Hiển thị:
  • Tên khách hàng
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc:
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy

Báo cáo Khách hàng giúp Nhà bán hàng xem được độ tương tác và sự trung thành của các khách hàng với cửa hàng.

Bài viết tương tự

Haravan Mobile App – Thay đổi địa chỉ thanh toán như thế nào?

Bên cạnh việc cập nhật địa chỉ thanh toán và thông tin liên hệ (số điện thoại, email) trong mục Khách hàng, Nhà bán hàng còn có thể thêm hoặc thay đổi Địa chỉ thanh toán ngay trên trang chi tiết đơn hàng. 1. Nhà bán hàng chọn vào biểu tượng bút chì.   2. Nhà bán […]

Tổng quan về báo cáo

Nội dung trong bài viết: Phân loại báo cáo  Cấu trúc chung của một báo cáo trong HaraRetail và Haravan Ý nghĩa của các giá trị báo cáo Phân loại báo cáo Xét về mặt bản chất số liệu, báo cáo trong Haravan được chia làm hai loại: báo cáo dòng tiền và báo cáo tồn kho. Báo cáo dòng […]

Tab Nội Dung là gì?

Đây là nơi lưu trữ nội dung tin nhắn ở tất cả các luồng trong chatbot của bạn. Tổng quan Các thành phần chính trong mục NỘI DUNG: 1 – Tìm kiếm 1 luồng nội dung tin nhắn. 2 – Tạo mới 1 luồng tin nhắn. 3 – Thư mục chứa nội dung tin nhắn […]

Bài viết liên quan

Güvenilir 1Win — Bahis Mobile Giriş Adresi 2022

Casino Içeriği 1Win Giriş Adresi Bilgilerinden Nasıl Haberdar Olabilirim? 1Win Yeni Adres Erişim Bilgileri 1Win Güncel Adres Özellikleri 1Win Güncel Adres Engellemeleri 1Win Kayıt Aşamasında Sorun Yaşayan Var mı? 1Win Yeni Giriş Bahis Oranları 1Win Kayıt ve Giriş İşlemleri Güvenilir emanet hizmetimiz, hızlı ve güvenli para transferleri sunar. Bir Bitcoin cüzdanına kaydolduktan sonra, cüzdanınızı kullanarak […]

Zakłady na żywo Slottica Poland Polska – Slottica Poland Zakłady Nowy adres

Меню Slottica Poland Kasyno Recenzja To Niekończące Się Bonusy! Promocje w Slottica Poland Kasyno Czy można samodzielnie zamknąć konto w Slottica Poland Kasyno? Slottica Poland Kasyno na telefonie Ile trwa wypłata wygranej w Slottica Poland Kasyno? Slottica Poland Kasyno ® Slottica Poland Kasyno ᐈ Logowanie I Rejestracja Pl Slottica Poland Kasyno: recenzja Slottica Poland Kasyno […]

СТАБИЗОЛ® раствор д инф 6 % по 500 мл во флак. 10 Цены Купить в Киеве, Харькове, Черкассах Доставка по Украине Аптека Life

Пары заранее сдают анализы на резус-фактор. И усиливают контроль за беременной женщиной, у которой резусная несовместимость с мужем. Хуже всего, если у мамы резус минус, а у папы – плюс. Клеточные носители кислорода покрыты спецмолекулами антигенами. Есть около 230 видов антигенов красных кровяных телец, ввиду чего сформированы 35 систем разделения крови на разные группы. Правда, […]