Có bao nhiêu cách tạo sản phẩm trên eTop

Để tạo sản phẩm, bạn có 4 cách tạo sản phẩm.

1/ Tạo thủ công từng sản phẩm.

2/ Tạo từ 1 file excel rồi nhập (import) vào eTop.

3/ Đồng bộ từ Haravan. Sẽ đồng bộ chung với tồn kho trên Haravan.

4/ Đồng bộ từ Kiotviet. Sẽ đồng bộ cùng tồn kho trên Kiotviet.

 

TAG: #cách tạo sản phẩm #số cách tạo sp #tạo sp trên etop #dịch vụ miễn phí #eTop POS Extension #etop miễn phí
Bài viết liên quan