Seller eTop là gì?

Seller eTop là nền tảng phân phối liên kết Sellers, nhằm cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Suppliers đến Shop. Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu gia tăng nguồn thu nhập của mình bằng việc tham gia tiếp thị bán các dịch vụ, sản phẩm của Suppliers thông qua nền tảng Seller eTop.

Để hiểu Seller eTop là gì, trước tiên bạn cần tìm hiểu qua các định nghĩa sau đây:

  • Seller (Cộng tác viên): người bán hàng bán thời gian. Người bán hàng có thể là cá nhân và tổ chức tham gia bán hàng tại SELLER ETOP.
  • Sub-Seller (Cộng tác viên giới thiệu): Là người bán hàng, được giới thiệu bởi Seller.
  • Supplier (Nhà cung cấp): nhà cung cấp sản phẩm là sản phẩm hoặc dịch vụ.

=> Seller eTop: Sản phẩm của ETOP Trading Co., LTD. Nền tảng phân phối sản phẩm là hàng hoá/ dịch vụ của Suppliers. Kết nối với Seller, để tiếp thị bán hàng đến người mua hàng là Shop. Truy cập Seller eTop tại: https://seller.etop.vn

Bài viết tương tự

Bài viết liên quan