Hủy đơn giao hàng

Sau khi tạo thành công đơn giao hàng, bạn không thể hủy đơn giao hàng.

Chỉ bằng cách bạn đợi cuộc gọi đến lấy hàng của nhân viên phía vận chuyển để yêu cầu hủy đơn hàng, lúc đó đơn hàng mới có thể hủy.

TAG: #Hủy đơn giao hàng #hủy đơn #huy don #huy don giao hang #huy don GH
Bài viết liên quan