Hủy đơn hàng

Để hủy đơn hàng bạn muốn, rất đơn giản bằng cách nhấn vào Mã đơn hàng => Tùy chọn nút lệnh "Hành động" và nhấn "Hủy". 

Đơn hàng của bạn lúc đó sẽ được hủy theo lí do bạn chọn lúc hủy đơn màn hình sẽ hiển thị cho bạn thấy.

 

 

TAG:
Bài viết liên quan