Sửa sản phẩm

Để chỉnh sửa 1 sản phẩm đã có sẵn, bằng cách bạn hãy nhấn vào sản phẩm đó và tùy chọn chỉnh sửa

 

Tiếp tục nhấn vào Phiên bản để:

- Thêm phiên bản sản phẩm

- Chỉnh sửa thuộc tính

- Sao chép sản phẩm

Hoặc tùy chọn nhấn nút SỬA vào cuối sản phẩm đang có hiện tại.

Bạn cũng có thể tùy chọn chỉnh sửa mô tả, thẻ, hình ảnh của sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của người dùng.

 • Nhập hàng loạt cho các phiên bản trong sản phẩm: Giá, tồn kho, giá vốn của sản phẩm hàng loạt, tức là bạn chỉ cần nhập 1 lần để áp dụng cho tất cả phiên bản, thuộc tính có trong sản phẩm.
 • Mã thuộc tính: Là mã để phân biệt chính xác sản phẩm có thuộc tính nào, phiên bản nào. Khi có mã này, bạn sẽ kiểm kho, giao hàng, bán hàng chính xác hơn. Giảm rất nhiều rủi ro thất thoát trong bán lẻ. Thường dùng mã 12-16 ký tự.
 • Giá bán lẻ (Bắt buộc): Là giá mà sẽ thể hiện trên sản phẩm khi bán hàng, tạo đơn hàng, trên eTop, trên website, giao tiếp khách hàng.
 • Giá vốn: Là giá sỉ, giá mà bạn mua sản phẩm vào, để xác định lãi - lỗ khi bán hàng.
 • Tồn kho: Bạn có thể nhập tồn kho chi tiết đến thuộc tính của từng sản phẩm. Tồn kho sẽ được cập nhật khi bạn chỉnh sửa tồn kho thủ công hoặc nhập hàng loạt từ excel.
 • Hình ảnh: Hình ảnh thể hiện sản phẩm, để bạn hoặc khách hàng phân biệt được sản phẩm chính xác, thực tế hơn.
 • Mô tả: Mô tả chi tiết về sản phẩm, để khi đồng bộ sản phẩm ra bên ngoài, khách hàng của bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm của bạn.
 • Gắn thẻ (TAG):
  • Thẻ mang nhiều ý nghĩa đối với 1 sản phẩm bất kỳ.
  • Giúp phân loại sản phẩm theo bộ sưu tập.
  • SEO keyword tìm kiếm sản phẩm theo thẻ.
  • Tạo internal-link rất hiệu quả

TAG: #sửa sản phẩm
Bài viết liên quan