Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Giao Hàng Nhanh

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Khách hàng:

Khách hàng có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra cho GHN và các bên liên quan (nếu có) trong trường hợp:

 • Thiệt hại xảy ra có nguồn gốc từ Khách hàng.
 • Bưu gửi thuộc trường hợp vật phẩm, hàng hoá không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính theo quy định tại Điều 12 Luật Bưu chính.
 • Bưu gửi không được gói, bọc theo hướng dẫn của GHN hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Khách hàng không mở hàng và đồng kiểm hàng hóa khi gửi hàng.

Trách nhiệm bồi thường của GHN:

GHN có trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra trong quá trình cung ứng Dịch vụ khi lỗi hoàn toàn thuộc về GHN.

Việc bồi thường thiệt hại liên quan đến thực trạng Bưu gửi được thực hiện như sau:
 • Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn: Mọi mất mát, hư hỏng hoặc bị tráo đổi do lỗi của GHN thì thực hiện bồi thường 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.
 • Bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa hoặc giấy tờ có giá trị (bao gồm 4 loại giấy tờ sau: phiếu quà tặng, phiếu giảm giá, phiếu học, phiếu mua hàng hoặc giấy tờ có giá trị tương đương với phiếu mua hàng): Bồi thường theo thiệt hại thực tế, căn cứ vào: (i) Giá trị thu hộ; hoặc (ii) Cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi (được hiểu là trị giá Bưu gửi ghi trên hóa đơn có giá trị pháp lý, ghi rõ nội dung hàng hóa trên hóa đơn; hoặc Giá trị thấp nhất của Bưu gửi tham khảo thị trường của 3 website bán hàng tại Việt Nam). GHN sẽ thực hiện việc bồi thường như sau:
b1. Trường hợp Bưu gửi bị mất:

 

GIÁ TRỊ BƯU GỬI

TRƯỜNG HỢP

MỨC ĐỀN BÙ

Từ 1.000.000 VND trở xuống

Có thu hộ

100% giá trị thu hộ

Không có thu hộ hoặc thu hộ thấp hơn giá trị thực

100% heo cơ sở xác minh iá trị Bưu gửi (nhưng tối đa không quá 1.000.000 VND)

Không có thu hộ và không có Cơ sở xác minh giá trị bưu gửi

Đền bù 04 (bốn) lần cước phí của dịch vụ đã sử dụng

Trên 1.000.000 VND

Khách hàng sử dụng dịch vụ khai giá

100% cơ sở xác minh giá trị bưu gửi. Ty nhiên, trong mọi TH, giá trị bồi thường tối đa không vượt quá 30.000.000 VND (ba mươi triệu đồng)

Khách hàng không sử dụng dịch vụ khai giá

1.000.000 VND (một triệu đồng)

Không có thu hộ và không có Cơ sở xác minh giá trị bưu gửi

Đền bù 04 (bốn) lần cước phí của dịch vụ đã sử dụng

 

b.2 Trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng:

Áp dụng theo chính sách đền bù mất hàng, tuy nhiên giá trị đền bù phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi, cụ thể như sau:

Giá trị đền bù = Mức đền bù theo chính sách mất hàng x mức đền bù theo bảng bên dưới

Bảng giá trị đền bù đối với hàng hóa hư hỏng:

Loại hư hỏng

Mức đền bù

Giá trị đền bủ

Rách, vỡ, ướt thùng hàng

5%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 5%

Rách tem niêm phong của nhà sản xuất, xuất phẩm còn nguyên

10%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 10%

Kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kích hoạt nguồn, sản phẩm còn nguyên

20%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 20%

Mất phụ kiện, sản phẩm còn nguyên

20%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 20%

Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại từ 1% - 30%

30%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 30%

Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại từ 31% - 50%

50%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 50%

Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại vượt quá 50%

100%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 100%

 

Lưu ý đối với chính sách đền bù đơn hàng bị hư hỏng:

GHN đền bù đơn hàng hư hỏng mà không truy cứu nguyên nhân hư hỏng phát sinh từ đâu.

 • Mức độ hư hỏng của hàng hóa và giá trị Bưu gửi tham khảo thị trường của 3 website bán hàng tại Việt Nam sẽ do GHN xác minh.
 • Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng từ 50% trở xuống thì Khách hàng sẽ là người giữ hàng; Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng trên 50% thì GHN sẽ giữ hàng.
 • Trường hợp hàng hóa bị bể, vỡ 1 sản phẩm trong bộ sản phẩm đi liền thì mức đền bù được:
  • Xác định theo sản phẩm, tính chung cả bộ nếu GHN giữ hàng.
  • Xác định theo sản phẩm, tính đền bù riêng sản phẩm nếu Khách hàng giữ hàng.
 • Trường hợp hàng hóa bị bể, vỡ 1 sản phẩm trong cùng 1 đơn hàng nhưng không đi liền theo bộ thì mức đền bù được xác định theo sản phẩm, tính đền bù riêng, không đền bù cả đơn hàng.
 • Trường hợp GHN phát hiện Bưu gửi bị hư hỏng sau khi nhận, thì GHN sẽ đền bù tương ứng với mức độ hư hỏng theo Bảng giá trị đền bù hàng hóa hư hỏng như trên.

b.3 Trường hợp Bưu gửi quá 15 ngày không xử lý:

Nếu GHN giữ hàng quá 15 ngày tính từ ngày nhận hàng nhưng không giao hoặc tính từ ngày giao hàng không thành công nhưng không trả, thì GHN sẽ đền bù đơn hàng như chính sách mất hàng (trừ trường hợp hai bên đang có tranh chấp về đơn hàng hoặc GHN trả hàng nhưng người gửi từ chối nhận hàng từ 3 lần trở lên).

Lưu ý chung về chính sách bồi thường:

 • GHN sẽ chỉ bồi thường trực tiếp cho Khách hàng/Ngưởi gửi, trường hợp Khách hàng/Ngưởi gửi có email chỉ định việc bồi thường thực hiện cho Người nhận thì GHN sẽ bồi thường cho Người nhận theo email của Khách hàng/Ngưởi gửi.
 • Giá trị bồi thường trong các trường hợp trên đã bao gồm hoàn trả lại cước phí dịch vụ đã sửdụng.
 • Đối với Bưu gửi là các Giấy tờ có giá trị thì thời gian sử dụng Giấy tờ có giá trị kể từ khi GHN nhận hàng phải còn thời hạn sử dụng tối thiểu là 03 (ba) tháng. Trường hợp Bưu gửi không đạt điều kiện này thì GHN được miễn trách nhiệm đền bù.
 • Trong mọi trường hợp mức bồi thường không thấp hơn 04 (bốn) lần cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.
 • Trong mọi trường hợp không xác định được giá trị Bưu gửi (Không có Cơ sở xác minh giá trị Bưu gửi và không yêu cầu thu hộ): Bồi thường bốn (04) lần cước phí dịch vụ/đơn hàng.

 

Việc bồi thường đối với trường hợp chậm thời gian toàn trình:
 • Trừ các trường hợp bất khả kháng, các trường hợp được quy định tại Mục Miễn trừ trách nhiệm và các trường hợp khác không phải lỗi của GHN, trong trường hợp Bưu gửi bị trễ so với thời gian toàn trình thì GHN sẽ miễn phí cước phí dịch vụ của đơn hàng bị chậm đó.

Thời hạn bồi thường:

 • Sau khi Các bên xác định được trách nhiệm và mức bồi thường thiệt hại theo quy định trên, Bên bị thiệt hại có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ Hóa đơn có liên quan đến việc bồi thường cho Bên còn lại.
 • Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho Bên còn lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hóa đơn, chứng từ có liên quan đến việc bồi thường. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, Bên có lỗi còn phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

Miễn trừ trách nhiệm đền bù của GHN:

 1. GHN sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thuờng thiệt hại bồi thường thiệt hại đối với hàng hoá trong các trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, thất thoát như sau:
  • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm Khách hàng/Người gửi hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa.
  • Khách hàng/Người gửi không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa.
  • Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ.
  • Hàng hóa bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết điṇh của cơ quan có thẩm quyền.
  • Khách hàng không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định, cụ thể:
   • GHN sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp quá thời hiệu khiếu nại đối với bưu gửi, hàng hóa mà trước đó GHN không nhận được bất kỳ khiếu nại nào qua kênh khiếu nại chính thống (được nêu tại mục 2), cụ thể:
    • Quá 01 (một) tháng đối với trường hợp khiếu nại về bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.
    • Quá 06 (sáu) tháng đối với trường hợp khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát Bưu gửi chậm so với Thời gian Toàn trình đã công bố..
   • Người khiếu nại không phải là Khách hàng trực tiếp sử dụng Dịch vụ của GHN (người khiếu nại không phải là người thanh toán cước phí đơn hàng).
   • Khiếu nại không được gửi đến đúng kênh tiếp nhận khiếu nại đã được truyền thông trước đó.
   • Khách hàng thực hiện khiếu nại không đúng quy trình đã công bố.
  • Hàng hóa bị cướp, giật hoặc hư hỏng bởi Người nhận mà Khách hàng hoặc Người gửi đã chỉ định và xuất phát từ lỗi của Khách hàng hoặc Người gửi.
  • Thiệt hại xảy ra do hàng hóa cung ứng không đảm bảo chất lượng từ người bán hàng gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn màu sắc, kích cỡ sản phẩm không đúng với hình ảnh trên website mà người bán hàng đã cung cấp.
  • Trường hợp GHN đã trả hàng tối đa 03 (ba) lần nhưng Khách hàng/Người gửi từ chối nhận lại hàng hoặc GHN không liên hệ được với Khách hàng/Người gửi, thì GHN sẽ giữ hàng trong vòng 03 (ba) tháng kể từ lần trả cuối cùng. Sau thời gian này, GHN sẽ được miễn trừ mọi mất mát, hư hỏng liên quan đến đơn hàng trên.
  • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam, hàng hóa kiểm tra bởi Cơ quan chức năng.
  • Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách hàng/Người gửi vi phạm thì GHN được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do Khách hàng/Người gửi gây ra.
  • GHN sẽ được miễn trừ trách nhiệm do trễ thời gian toàn trình trong các trường hợp sau:
   • Do nguyên nhân khách quan do chuyến bay bị chậm trễ, hủy chuyến.
   • Trường hợp GHN đã giao hoặc trả bưu gửi, hàng hóa tối đa 03 (ba) lần nhưng người nhận hoặc người gửi hẹn lại hoặc từ chối nhận hàng thì GHN sẽ được miễn trừ trách nhiệm về việc trễ thời gian toàn trình.
   • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam, hàng hóa kiểm tra bởi Cơ quan chức năng.
   • Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách hàng/Người gửi vi phạm thì GHN được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do Khách hàng/Người gửi gây ra.

Bài viết tương tự

Bài viết liên quan