loader
blank

Import là module dùng để thêm mới hoặc cập nhật dữ liệu lên hệ thống với số lượng bản ghi lớn (tối đa 500 bản ghi/lần Import). Import dữ liệu cho phép nhập liệu các danh mục sau : Sản phẩm: Import thêm mới / cập nhật sản phẩm Import giá sản phẩm theo chi nhánh Đơn hàng: Import thêm đơn […]

blank

Quy trình xử lý đơn hàng Lazada trên Nhanh.vn: Nhanh.vn hỗ trợ đồng bộ đơn hàng từ nhiều Seller trên Lazada về cùng 1 doanh nghiệp trên Nhanh.vn để hỗ trợ xử lý và thống kê báo cáo. 1. Xử lý đơn hàng mới: – Tải đơn hàng mới từ Lazada về (*) – Báo […]

blank

Một doanh nghiệp có thể có nhiều chi nhánh, giá bán của sản phẩm ở các chi nhánh cũng có thể khác nhau. Ví dụ: Bạn có thể có 2 chi nhánh Hà Nội và Hồ Chí Minh. Mỗi chi nhánh có thể có nhiều cửa hàng, giá bán ở Hà Nội và Hồ Chí Minh có […]