Tìm kiếm

Hướng dẫn Import sản phẩm nâng cao bằng file Excel

Với Shop muốn tạo sản phẩm nâng cao, khi import sản phẩm, khách hàng nhập đầy đủ thông tin tại file Excel nhưng cần lưu ý hai cột Tên sản phẩm và Giá bán, bắt buộc cần nhập. Các cột còn lại có thể bỏ trống.


Giao diện Sản phẩm tại eTop POS sử dụng như thế nào?

Giao diện sản phẩm hỗ trợ Shop có thể quản lý tất cả các mặt hàng sản phẩm, bên cạnh đó kèm theo có thể chỉnh sửa, hoặc xóa, thao tác trực tiếp trên sản phẩm ngay tại đây. Để tham khảo chi tiết, tham khảo bài dưới đây:


TAG: #Import sản phẩm #sản phẩm từ file Exc #Hướng dẫn Import #import nâng cao #tạo sp nâng cao #Import sản phẩm nâng cao #import excel #tạo sản phẩm #xóa sản phẩm #tạo sản phẩm nhanh #Tạo sản phẩm nhanh tại eTop #cách tạo sản phẩm #chỉnh sửa sản phẩm #xóa sản phẩm tại etop #chỉnh sửa thuộc tính sản phẩm