Tìm kiếm

Hướng dẫn Import sản phẩm nâng cao bằng file Excel

Với Shop muốn tạo sản phẩm nâng cao, khi import sản phẩm, khách hàng nhập đầy đủ thông tin tại file Excel nhưng cần lưu ý hai cột Tên sản phẩm và Giá bán, bắt buộc cần nhập. Các cột còn lại có thể bỏ trống.


TAG: #import nâng cao #tạo sp nâng cao #Import sản phẩm #Import sản phẩm nâng cao #Hướng dẫn Import #import excel #file excel #import đơn giao hàng